Osobní údaje, GDPR

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává Monika Nymburská, Bříza 44, 50312 Všestary-Bříza, IČ 86704524, podnikatelka zapsaná v Živnostenském rejstříku. Údaje zpracovává za účelem provozu e-shopu na adrese www.covdily.cz. Kontakt: info@covdily.cz, m. 605 213 713.

Údaje poskytnuté vyplněním formulářů obchodu

Zpracováváme osobní údaje, které sami poskytnete při registraci v e-shopu, při nákupu nebo při nákupu bez registrace.

Údaje poskytnuté automaticky při návštěvě obchodu

Při návštěvě naší webové stránky systém e-shopu shromažďuje určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka prohlížeče. Pouze IP adresa, čas a v některých případech i stránka, která Vás na náš web odkázala, jsou však přiřazeny k Vaší objednávce, ostatní údaje jsou zpracovány souhrnně jako statistika.

Údaje poskytované aplikacemi třetích stran

E-shop má implementované kódy pro sledování návštěvnosti a cílení reklam vyhledávače Google a kódy srovnávačů cen zboží zbozi.cz a heureka.cz. Kódy zachycují informace jako v předcházejícím odstavci a pro svoji aktivitu potřebují zpracovávat cookies. Cookies jsou krátké textové řetězce, ukládané prohlížečem ve vašem počítači, a zajišťující běžné funkce webových stránek. Z údajů třetích stran nemůžeme zjistit vaši identitu ani přiřadit informace k určité osobě. Cookies můžete ve vašem prohlížeči zakázat.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

Váš nákup zboží: Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku.
Péče o zákazníky: Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku, musíme k zodpovězení zpravidla vycházet z vašich údajů. Pokud to přímo souvisí s logickým průběhem obchodu, osobní údaje musíme předat i třetím subjektům, například dopravci zboží.
Zjednodušení obchodování: Díky registraci v obchodě můžete nakupovat pohodlněji. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu. Pokud údaje v registraci změníte, systém e-shopu nadále uchovává tyto změněné údaje. Z toho je zřejmé, že změnou můžete vymazat své skutečné údaje. Pokud budete chtít vymazat i e-mail, napište prosím tento požadavek na adresu info@covdily.cz.
Obchodní sdělení: Pokud jste u nás nakoupili, posílá vám systém e-shopu jednou za půl roku až rok e-mail. Zasílání těchto e-mailů můžete odmítnout pouhým kliknutí na odkaz, který je v mailu uveden, následně vám žádné maily zasílány nebudou.
Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro potřebu uplatnění našich práv a právních nároků, třeba pro případ, že vůči obchodu budete uplatňovat pohledávku. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu požadavků státních orgánů a z dalších obdobně závažných důvodů.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy
Podstatnou část vašich osobních údajů potřebujeme, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní smlouvu. Po jejím uzavření vaše osobní údaje zpracováváme (používáme), abychom řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.
Oprávněné zájmy
Když vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomu zpracování vznést námitku, zaslanou na e-mailovou nebo poštovní adresu obchodu.
Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. Platí však, že můžete takovouto komunikaci jednoduše zakázat kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném mailu nebo nastavením svého uživatelského profilu nebo mě kontaktujete telefonem, poštou nebo elektronickou poštou.
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím telefonu, pošty nebo elektronické pošty.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
Hodnocení zboží a obchodu: Nejspíš i vy se orientujete podle referencí zákazníků. Abyste tak mohli učinit, je srovnávači Heureka.cz při nákupu zasílána e-mailová adresa kupujícího. Ten zhruba po 14 dnech dostane od Heureka.cz e-mail s nabídkou, aby nákup ohodnotil. Nabídku nemusí využít. Na tyto reference nemáme vliv, nemůžeme je mazat ani upravovat, jde tedy o jedno z mála prokazatelných a seriózních ověření obchodu.
Doručení zboží: Dopravci nebo doručovacímu místu pro osobní převzetí zboží předáme údaje podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
Dále upozorňujeme, že osobní údaje nezbytné pro řádné splnění všech našich povinností musím zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, například u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let. Účetní údaje (jméno, adresa) tedy vymazat před uplynutím této lhůty nemůžeme, zde zmiňovaný nesouhlas se zpracováním osobních údajů se týká systému e-shopu, nikoli účetnictví.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. E-shop je provozovaný rodinnou firmou, data řádně chráníme.  

Osobní údaje osob do 16 let věku

Osoba mladší 16 let může internetový obchod používat, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Přístup

Můžete prostřednictvím elektronické nebo běžné pošty požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů.
Máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
•   Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
•   Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
•   Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
•   Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
•   Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
•   Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

Můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta.
S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
•   Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
•   Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
•   Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
•   Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
•   Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
•   Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let
Své právo můžete uplatnit prostřednictvím elektronické nebo běžné pošty.

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí elektronické nebo běžné pošty.

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) již vaše osobní údaje nepotřebuji pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud přípané problémy budete řešit nejprve s námi.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.