Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Prodávající:
Monika Nymburská
Mánesova 564
500 02 Hradec Králové
Mobil: 605 213 713
E-mail: info@covdily.cz

IČ: 86704524

Podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku
Živnostenský úřad Hradec Králové
Č.j.: MMHK/027659/2013
Sp.značka: SZ MMHK/027647/2013

Prodávající je plátcem DPH.

bankovní spojení 
2600399720 / 2010 FIO banka
(dále jen "prodávající")

2. Úvodní ustanovení

Obchodem se rozumí internetový obchod na adrese www.covdily.cz

Je-li kupujícím spotřebitel, tedy jiná osoba než podnikatel činící objednávku nebo uzavírající smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. OZ (Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupujícím, který není spotřebitel, je zejména kupující, který v objednávce uvede své IČ.

Uživatel je osoba, která zobrazí internetové stránky obchodu. Uživatel nesmí provozovat aktivity vedoucí k narušení bezpečnosti nebo získání veřejně nepřístupných dat, uchovávaných v souvislosti s provozem obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku uživatele, který porušil toto ustanovení, který používá cizí identitu, který se snaží uvést prodávajícího v omyl nebo svým jednáním porušuje dobré jméno prodávajícího.

3. Objednávka zboží

Seznam zboží na internetové adrese obchodu je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky systém vypočtítá celkovou cenu v Kč za zboží včetně souvisejících poplatků. Tato cena je rozhodná pro zásilky do České republiky, pokud je objednané zboží z důvodu množství možné zaslat v jedné zásilce. Pokud zásilka obsahuje takové množství zboží, že ho je nutné rozdělit na více zásilek, je výsledná cena zahrnující dopravu sdělena kupujícímu v následné komunikaci. Pro zásilky na Slovensko je systémem vypočítaná cena základem pro výpočet ceny v EUR, následně je manuálně přepočítávána dle kurzu Fio banky a sdělena v následné komunikaci s kupujícím.

Po odeslání objednávky kupujícím obdrží automaticky odpověď se slovy "Přijetí objednávky" v předmětu e-mailu. E-mail je generován systémem a není úkonem k uzavření kupní smlouvy.

Po kontrole objednávky prodávající zašle kupujícímu e-mailem potvrzení se slovy "Potvrzení objednávky" v předmětu. Zasláním tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen ze zákonem nebo těmito podmínkami vymezených příčin nebo po dohodě prodávajícího a kupujícího.

4. Dodání a převzetí zboží

Prodávající zasílá zboží způsobem určeným objednávkou, případně jiným následně dohodnutým způsobem.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží skladem placené dobírkou je při objednání do 12 hodin v pracovní den předávané přepravci zpravidla ještě týž den, při pozdější objednávce v následující pracovní den. Zboží placené bankovním převodem nebo složenkou je předávané přepravci do 1 pracovního dne po obdržení platby. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně prodávajícího (nelze platit platební kartou), dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího (bankovním převodem, složenkou) pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad.

Při dodání je kupující, který není spotřebitelem, povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (poškození krabic apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, tento postup taktéž doporučujeme, a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

Při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího je zboží rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

5. Práva kupujícího z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Pokud je kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To se však nevztahuje:

  • na vadu věci prodávané za nižší cenu kvůli této vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamovat zboží) v době 24 měsíců od převzetí věci.

6. Záruční doba pro spotřebitele

V případě, byla-li na internetové adrese obchodu, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu nebo v návodu připojenému k věci uvedena záruční doba, odpovídá prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Smluvně poskytnutá záruční doba je 24 měsíců a platí zejména pro dmychadla jako celek, pokud jsou přiměřeně provozována. U dmychadel to znamená zejména kontrolu (doporučujeme po 3 měsících) a případně výměnu vzduchových filtrů a kontrolu a případně výměnu pryžových membrán. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, zejména u filtrů, membrán a dalších náhradních dílů dmychadel, se smluvně poskytnutá záruční doba nad rámec platných zákonů nevztahuje.

7. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 12 měsíců. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, zejména u filtrů, membrán a dalších náhradních dílů dmychadel, se smluvně poskytnutá záruční doba nevztahuje.

8. Odstoupení od smlouvy

Nemá-li věc vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující oprávněně očekával s ohledem na povahu zboží, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Lze-li však vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil či umožnil její způsobení. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží zejména v těchto případech:

  • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,
  • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),
  • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,
  • vada má charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

9. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

Kupující, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek obchodu, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data, kdy kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží.

Kupující musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy může využít formulář, který je ke stažení zde, není to však jeho povinnost. Pokud zároveň s oznámením kupující doručí zboží do provozovny prodávajícího, stačí oznámení ústní.

Kupující bez zbytečného odkladu zašle zboží, ke kterému se vztahuje kupní smlouva, od které odstupuje, na adresu prodávajícího, uvedenou v těchto podmínkách. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Prodávající do 14 dnů od doručení takového zboží, nebo od okamžiku, kdy kupující prokáže, že zboží odeslal, vrátí kupujícímu jím zaplacenou cenu za zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy, který bylo možné při objednání zboží zvolit. Kupující má právo, aby mu částka byla poukázána obdobným způsobem, jakým kupující zaplatil. V případě platby dobírkou ovšem doporučujeme kupujícímu, aby v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedl číslo účtu, na který mu částku můžeme poukázat. Kupující nesmí zboží zasílat na dobírku.

Doporučujeme zboží vracet v původním obalu a zabalené tak, aby na něm nevznikla škoda.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

10. Postup reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Formulář naleznete zde.

Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Před reklamací doporučujeme kupujícímu kontaktovat prodávajícího telefonicky pro vyloučení možnosti, že jde o nesprávné použití výrobku a nikoli o závadu či nesprávnou funkci zařízení. Podobně je možné předem kontaktovat prodávajícího prostřednictví e-mailové adresy, pak je nutné uvést typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Kupující, který je spotřebitelem, má ovšem právo přímo a bez dalšího zaslat reklamované zboží na doručovací adresu prodávajícího. V tom případě je nutné umožnit identifikaci nákupu doložením prodejního dokladu nebo jeho kopie a popsat závadu.

Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující, který je spotřebitelem, právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11. Zpracování a ochrana osobních údajů spotřebitele

Objednání zboží nebo registrace uživatele jsou podmíněny poskytnutím některých osobních údajů kupujících, resp uživatelů. Prodávající s těmito údaji nakládá v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Správcem osobních údajů je prodávající. Kupující nebo uživatel bere na vědomí, že jeho e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem nebo registrací, může být využita k zasílání obchodních sdělení prodávajícího s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení nebo zasláním nesouhlasu na poštovní či e-mailovou adresu prodávajícího.

Prodávající může zpracovávat informace poskytnuté kupujícím, zejména jméno, příjmení a adresu, po dobu trvání smluvního vztahu, to je od okamžiku objednání zboží do okamžiku ukončení záruční doby. Po této lhůtě jsou údaje uchovávány za účelem další komunikace s kupujícím nejdéle do doby, než kupující vyjádří nesouhlas s takovým zpracováním zasláním nesouhlasu na poštovní či e-mailovou adresu prodávajícího. Přiměřeně to platí pro registrovaného uživatele.

Prodávající tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy, je dobrovolné. Subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu. Má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, může o to požádat na e-mailové nebo poštovní adrese prodávajícího. V případě že má registrovaný uživatelský účet v obchodě, může údaje měnit sám.

12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2019